What I have done since September during my english classes I will tell you now. Actually during every class i did classowork activities and reading short stories. The excersices you can see in my blog’s english page. And we have played a half funny and very interesting game which is called Jackbox. Jackbox is a collection of games. In the game box there are many interesting games but we generally play Fibbage game. We have learnt many new phrases and many new word in english do to Fibbage game. During that game every player must write a lie in english. I have participated in many discussions during our lessons.

 

Այս տարվա ընթացքում անգլերենից կատարած աշխատանքներս ներկայացնում եմ ձեզ։ Ես դասերի ժամանակ կատարել եմ դասարանական առաջադրանքները, կարդացել եմ փոքր պատմվածքներ, եւ մասնակցել քննարկումների։ Իմ կատարած դասարանական առաջադրանքները կարող եք տեսնել իմ բլոգի անգլերեն բաժնում։ Եվ իհարկե մեր խմբով խաղում էինք մի խաղ, որը կոչվում է Ֆիբաժ։ Այդ խաղից մենք սովորեցինք բազում անգլերեն նոր բառեր եւ արտահայտություններ։ Այդ խաղի ընթացքում պետք է յուրաքանչյուրը մի սուտ գրի, որը մյուս մասնակիցները կենտրոն, որպես ճիշտ։